globeteam

Generelle forretningsbetingelser

Indhold:

 1. ANVENDELSESOMRÅDE
 2. GLOBETEAMS YDELSER
 3. KUNDENS FORPLIGTELSER
 4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
 5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.V.
 6. PERSONDATABEHANDLING
 7. GLOBETEAM KONSULENTER
 8. GARANTIER
 9. REFERENCER
 10. TAVSHEDSPLIGT
 11. REKLAMATIONER
 12. ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNING
 13. FORCE MAJEURE
 14. OVERDRAGELSE
 15. OPSIGELSE
 16. KONFLIKTLØSNING
 17. LOVVALG OG VÆRNETING

Download Globeteams generelle forretningsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Nærværende generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på Globeteams levering af konsulentydelser til Kunden.

1.2 De specifikke vilkår for aftalen med Kunden vil fremgå af et Konsulentbilag eller en lignende aftale med eventuelt tilhørende bilag, og udgør sammen med nærværende betingelser det fulde aftalegrundlag mellem Globeteam og Kunden (herefter samlet kaldet ”Aftalen”).

1.3 I det omfang, der måtte være uoverensstemmelse mellem disse betingelser og de specifikke vilkår for aftalen, skal de specifikke vilkår have forrang.

2. GLOBETEAMS YDELSER
2.1 Globeteam yder rådgivning og anden konsulentbistand til Kunden på de områder, og til løsning af de opgaver, som parterne til enhver tid måtte aftale i Aftalen.

2.2 Globeteam leverer konsulentydelser ved at stille de i Aftalen angivne konsulenter og/eller ydelser til rådighed for Kunden.
2.3 Ændringer i omfanget eller indholdet af Globeteams forpligtelser i henhold til Aftalen skal fastlægges skriftligt efter aftale mellem parterne.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER
3.1 Kunden har det overordnede ansvar for gennemførelse og ledelse af de opgaver, som Globeteam yder konsulentbistand til, jf. pkt.2, ligesom Kunden har det overordnede ansvar for gennemførelse og ledelse af Kundens samlede projekt samt for det endelige projektresultat.

3.2 Kunden skal give Globeteam fyldestgørende og detaljerede oplysninger om Kundens virksomhed, forretningsprocesser og IT-løsninger, og udlevere sådan dokumentation, som sætter Globeteam i stand til at yde Kunden den aftalte konsulentbistand.

3.3 Globeteams konsulenter skal have adgang til Kundens ledelse, personale, udstyr, IT-systemer og udviklingsmiljø for programmel i det omfang, det er rimeligt begrundet i Globeteams konsulentbistand til Kunden.

3.4 Kunden skal stille passende kontorfaciliteter hos Kunden til rådighed. Ved sådan adgang skal Globeteam overholde sådanne almindelige sikkerhedsprocedurer, som skriftligt måtte blive meddelt Globeteam.

3.5 Kunden skal i fornødent omfang formidle kontakt mellem Globeteam og Kundens øvrige leverandører, hvis dette er relevant for Globeteams konsulentbistand.

3.6 Kunden skal sørge for, at Kundens personale, der måtte deltage i projektet, har de fornødne uddannelsesmæssige og praktiske kvalifikationer til at udfylde deres rolle i projektet.

3.7 Kunden skal sørge for, inden for rimelig tid, at træffe sådanne projekt- og ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, som Globeteam måtte fremsætte anmodning om, med henblik på at kunne planlægge og gennemføre den aftalte konsulentbistand til Kunden.

4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Timebaserede konsulentydelser afregnes efter forbrugt tid, og de gældende timesatser, rabatsatser mv. vil være angivet i Aftalen. Alle priser er i danske kroner. Prisen indeholder gældende afgifter eksklusive moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf.

4.2 For aftaler med løbende leverance af ydelser er Globeteam berettiget til at regulere timepriserne én gang om året med virkning fra 1. januar. Ændringen vil som minimum være baseret på ændringen i Nettoprisindekset, jf. lovbekendtgørelse 1999-02-03 nr. 76 om beregning af et nettoprisindeks. I tilfælde af, at Nettoprisindekset ophører, anvendes et tilsvarende indeks.

4.3 Såfremt Globeteam måtte have udført arbejde udover de angivne beskrevne ydelser i Aftalen, er Globeteam alene berettiget til betaling herfor, såfremt arbejdet er udført på Kundens foranledning eller med Kundens samtykke.

4.4 Udfører konsulenten overarbejde uden, at dette er pålagt af Kunden, betales normal timepris herfor. Ved overarbejde pålagt af kunden, og accepteret af konsulenten, betales sædvanlig timepris med tillæg af 50% de første to timer, og derefter med tillæg af 100%. For pålagt overarbejde på søgne- og helligdage betales sædvanlig timepris med tillæg af 100% for alle timer.

4.5 Globeteam forpligter sig til løbende at føre regnskab med faktureringsgrundlaget. Alle konsulenttimer, som Globeteam har udført for Kunden samt alle kunderelevante omkostninger, er registreret i Globeteams time- og omkostningsregnskab med specifikation af det udførte arbejde, henholdsvis de afholdte udlæg. Kunden kan ved anmodning til enhver tid få adgang til faktureringsgrundlaget.

4.6 Globeteams udlæg til rejse og ophold i forbindelse med opfyldelsen af konsulentopgaven faktureres efter regning udover det ovenfor anførte vederlag. Kilometergodtgørelse faktureres efter Statens takster. Rejseudgifter påløber fra Globeteams koncernadresse, Virumgårdsvej 17A. Rejseudgifter som fremkommer ved transport inden for en radius af 30 km pålægges ikke Kunden.
Rejseudgifter for konsulentarbejde, der udføres af konsulenter tilknyttet afdelingen Innovations Allé 3, 7100 Vejle påløber fra Innovations Allé 3, 7100 Vejle, eller den anførte adresse i Aftalen.

4.7 Fakturering af Globeteams vederlag og omkostninger sker månedsvis bagud den sidste søndag i måneden til betaling den 20. i den efterfølgende måned.

4.8 Ved Kundens forsinkelse med betaling eller ved udskydelse af betalinger, som kan henføres til Kundens forhold, kan Globeteam opkræve morarenter efter rentelovens til enhver tid gældende regler.

4.9 Såfremt Kunden ikke overholder betalingsbetingelserne, er Globeteam berettiget til at indstille igangværende arbejder, indtil betaling sker, og kræve tilsvarende tidsforlængelse vedrørende de projekter, der er indgået aftale om. Det påhviler endvidere Kunden at betale Globeteams dokumenterede meromkostninger og tab, som følge af arbejdets standsning.

4.10 Ved betalingsmisligholdelse udover 45 (femogfyrre) dage kan Globeteam hæve aftalen, som væsentligt misligholdt fra Kundens side. Globeteam har ved ophævelsen krav på betaling for den resterende del af samarbejdet, dog med fradrag af indtægter, som Globeteam får som følge af den ved Kundens misligholdelse frigjorte arbejdskraft. Globeteam har derudover ret til at få godtgjort alle rimelige ekstraomkostninger, som Kundens misligholdelse har påført Globeteam, herunder men ikke begrænset til juridisk bistand og interne Globeteam-ressourcer forbrugt, som følge af misligholdelsen.

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.V.
5.1 Kunden har ejendoms- og ophavsretten til Globeteams leverancer i det omfang Globeteam kan overdrage denne ret. Globeteam erhverver en ikke-eksklusiv og uopsigelig vederlagsfri ret til førnævnte leverancer til Kunden. Globeteam kan tillige anvende førnævnte ikke-eksklusive og uopsigelige vederlagsfrie ret kommercielt herunder bl.a. ved leverancer til tredjemand.

5.2 Uanset ovenstående pkt. 5.1, skal enhver immateriel rettighed til præ-udviklede løsninger mv. forblive Globeteam eller tredjemands ejendom. Sådanne løsninger mv. kan for eksempel være selvstændig programmel, services eller andet, der normalt kan erhverves fra Globeteam eller tredjemand.

6. PERSONDATABEHANDLING
6.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, foreligger der efter parternes vurdering ikke en persondatabehandlerkonstruktion mellem Globeteam og Kunden. Hvis en konkret vurdering har vist, at der reelt er tale om en databehandlerkonstruktion, så skal der indgås en Databehandleraftale, der vedlægges Aftalen som en del heraf.

7. GLOBETEAM KONSULENTER
7.1 Såfremt der måtte opstå ekstraordinære omstændigheder, som gør det nødvendigt at udskifte en konsulent, vil Globeteam give Kunden et rimeligt varsel herom, og give relevante oplysninger om den nye konsulent, som så vidt muligt vil være på samme kompetence- og prisniveau, som den oprindelige konsulent.

8. GARANTIER
8.1 Globeteam garanterer, at Globeteams konsulentbistand leveres på kvalificeret og rettidig vis, og i overensstemmelse med god praksis inden for IT-branchen.

8.2 Globeteam yder ikke garanti for, og har ikke ansvar for fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder, der kan henføres til produkter fra tredjemandsleverandører, som måtte indgå i Globeteams ydelser eller i øvrigt i det samlede projekt.

9. REFERENCER
9.1 Globeteam er, såfremt der i Aftalen ikke er aftale andet, berettiget til at benytte Kunden, som reference i markedsføringsøjemed.

10. TAVSHEDSPLIGT
10.1 Parterne skal iagttage tavshed med hensyn til de oplysninger, data og dokumenter, der udveksles mellem parterne, og som enten ved påtegning er markeret ”FORTROLIGT”, efter sin natur er fortrolig eller hvor det ved udlevering tilkendegives, at oplysningerne er fortrolige. Indholdet af Aftalen og disse betingelser er fortrolige.

10.2 Uanset det ovenfor anførte skal en part være berettiget til at anvende sin generelle viden, koncepter, ideer og know-how, som parten enten selv har udviklet, eller som en part havde kendskab til før aftaleindgåelsen, eller som på anden lovlig måde er kommet parten til kendskab. Kunden er berettiget til at forlange, at hver enkelt til konsulentopgaven tilknyttede konsulent underskriver sædvanlig tavshedserklæring.

11. REKLAMATIONER
11.1 Kunden er ved modtagelse af enhver konsulentydelse forpligtet til straks efter leverancen er afsluttet at kontrollere Konsulentydelsen og herunder at konstatere, at den er fri for fejl og mangler.

11.2 Krav vedrørende fejl og mangler, for Globeteams ydelser, skal fremsættes straks, dog senest en (1) måned efter, at leverance er afsluttet. Såfremt dette ikke sker, er kravet bortfaldet ved passivitet, og kan ikke gøres gældende.

12. ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNING
12.1 Globeteams konsulentbistand udføres i sin helhed efter Kundens specifikation og ledelse. Globeteam påtager sig derfor ikke ansvar for Kundens projekt som helhed eller for, hvorvidt Globeteams ydelser i øvrigt er generelt eller konkret anvendelige for Kunden, men alene ansvar for, at den aftalte leverance udføres efter specifikation. Som vejledende, men ikke udtømmende, eksempel på leverancer er installation af IT-system, udarbejdelse af dokumentation, design af arkitektur, konfiguration eller applikation, programmering og test af applikation, konfiguration af IT system. Globeteams ansvar skal fastlægges under hensyntagen til den tilgængelige specifikation for leverancen, og almindeligt anerkendt god praksis inden for IT-branchen.

12.2 Globeteam kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder bl.a. driftstab, tabt avance og omsætning, mistet data, mistede besparelser og krav, der rejses af tredjemand mod Kunden. Globeteams ansvar omfatter ikke skade på andre ting og Globeteam fraskriver sig således i videst muligt omfang og med respekt af præceptiv dansk ret produktansvar og ansvar som mellemhandler.

12.3 Globeteams ansvar – uanset grundlaget herfor – er begrænset til 25% (femogtyve procent) af det, i de seneste 12 måneder, før den erstatningspådragende handling, til Kunden fakturerede beløb. Ansvaret kan dog maksimalt udgøre kr. 1.000.000 (skriver kroner én million). Kunden accepterer at friholde Globeteam for krav fra tredjemand, der overstiger ansvarsbegrænsningen.

12.4 Globeteam har tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring på samlet kr. 20 millioner pr. år, for de ydelser Globeteam leverer.

13. FORCE MAJEURE
13.1 Hverken Globeteam eller Kunden hæfter i henhold til denne aftale over for den anden part for forhold, som parten ikke er herre over, og hvis indtræden parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej eller burde have undgået eller overvundet, herunder – men ikke begrænset til – krig, terror, ekstraordinære hackerangreb og virus, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, skybrud eller andre naturkatastrofer.

13.2 Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af pkt. 13.1, og som Globeteam ikke burde have undgået eller overvundet.

13.3 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Globeteam udskydes på grund af force majeure, udskydes eventuelle efterfølgende tidsfrister og betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

13.4 Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt aftalte frister overskrides med 60 (tres) arbejdsdage, som følge af force majeure. Ved ophævelse som følge af force majeure skal Globeteam være berettiget til at foretage fakturering for allerede udført arbejde.

14. OVERDRAGELSE
14.1 Parterne har ikke ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke.

14.2 Globeteam er ikke berettiget til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden ved brug af underleverandører, medmindre Kunden forudgående skriftligt accepterer dette, som en del af Aftalen.

14.3 I tilfælde af strukturændringer hos Kunden, kan Kunden anmode om at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser.

15. OPSIGELSE
15.1 Enhver part kan med et skriftligt varsel på 30 (tredive) dage opsige parternes samarbejde.

15.2 Globeteam er berettiget til at opsige samarbejdet med Kunden, uden forudgående varsel, såfremt en af de i Aftalen anførte konsulenter bliver ude af stand til at levere de aftalte ydelser, enten som følge af, at den pågældende konsulents ansættelses- eller samarbejdsforhold med Globeteam ophører af hvilken som helst grund, eller som følge af, at den pågældende konsulent bliver ramt af sygdom eller anden udefra kommende hændelse, der ligger udenfor Globeteam eller den pågældende konsulents kontrol. Globeteams opsigelse i disse tilfælde er alene berettiget, såfremt Globeteam ikke længere har mulighed for at opfylde aftalen f.eks. ved at udskifte konsulenten med en anden konsulent.

16. KONFLIKTLØSNING
16.1 Parterne er enige om, at uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling. Såfremt enighed ikke opnås mellem parternes projektansvarlige, skal en part være berettiget til at kræve, at spørgsmålet undergives forhandling mellem repræsentanter på direktionsniveau, der ikke er involveret i den daglige administration af projektet.

16.2 En part skal først være berettiget til at erklære væsentlig misligholdelse eller anlægge rets- eller voldgiftssag 30 (tredive) dage efter, at begæring om forhandling mellem direktionsrepræsentanter er fremsat, og sådan forhandling har været afholdt, eller det er konstateret, at sådan forhandling ikke kan gennemføres.

16.3 Denne bestemmelse skal ikke finde anvendelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, brud på fortrolighedsforpligtelser eller krænkelse af immaterielle rettigheder.

17. LOVVALG OG VÆRNETING
17.1 Denne aftale og enhver deraf flydende tvist skal være underlagt dansk ret, uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret.

17.2 Sagsanlæg kan først anlægges efter iagttagelse af proceduren i pkt. 16. Sagsanlæg, der angår en sagsgenstand på kr. 500.000 (skriver kroner femhundredetusinde) eller mindre, skal anlægges med Københavns Byret som værneting. Tvister, der angår en større sagsgenstand, kan ikke anlægges ved de ordinære domstole, men skal i stedet afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets almindelige regler.